Missie
ANMEC streeft naar een stad waar bewoners (jong en volwassen) een actieve bijdrage kunnen en willen leveren aan een duurzame toekomst: groen, leefbaar en veerkrachtig.

Visie
Kernwaarden in die actieve betrokkenheid van mensen zijn: het op waarde schatten van de natuurlijke omgeving, zorg en verantwoordelijkheid willen dragen voor je keuzes (hier en nu, daar en later), handelen vanuit inzicht in grotere systemen, met het uitgangspunt dat iedereen in de eigen context kan bijdragen.

Strategisch plan
ANMEC's missie voor de toekomst is 'Duurzaamheid in het DNA van de jeugd van Amsterdam krijgen'. We zijn een verbindende schakel tussen jeugd, de gemeente en uitvoerende organisaties, waarbij onze expertise fysiek is ondergebracht in de ANMEC NatuurMEdiatheek en inhoudelijk in de ANMEC Academie. We helpen Amsterdammers, jong en oud, om de consequenties voor natuur en milieu mee te nemen in hun keuzes en te laten zien hoe ze zelf kunnen bijdragen aan een leefbaar en duurzaam Amsterdam. Deze rol willen wij behouden en versterken. Hoe? Dat lees je in ons Strategisch Beleidsplan 2018 - 2022.

Wat wij doen
Wij verrijken de stadsbewoners met kennis, inzicht, ‘groene top-ervaringen’ en praktisch handelingsperspectief, zodat zij op eigen wijze kunnen bijdragen aan een duurzame, toekomstbestendige stad. Wij ontwerpen daarvoor educatieve programma’s en wij adviseren, trainen en coachen begeleiders van educatieve en duurzame activiteiten. We stellen informatie en hulpmiddelen voor effectieve educatie beschikbaar en verbinden mensen en ideeën. Dat doen wij samen met partners, in het bijzonder het onderwijs, de gemeente, maatschappelijke organisaties en de vele initiatiefrijke bewoners van Amsterdam. Meer informatie vind je in ons Werkplan 2020.

Medewerkers
Bij ANMEC werkt een klein team van ongeveer 10 vaste medewerkers, af en toe aangevuld met tijdelijke krachten, stagiairs en vrijwilligers. Wij werken professioneel, actief en flexibel. Samen met onze kwaliteit om altijd open te staan voor nieuwe ideeën en kansen te benutten, geeft dit ons de basis om onze nieuwe ambities vorm te geven.

Geschiedenis
ANMEC vindt haar oorsprong in een fusie van de Stichting Amsterdamse Schoolwerktuinen (SAS) en de Amsterdamse Natuurhistorische Raad (ANR) in 1993. De eerste 20 jaar van haar bestaan stond Natuur en Milieu Educatie centraal en heetten we het Amsterdams Natuur en Milieu Educatie Centrum. In 2013 kozen we voor een verbreding van ons werk naar duurzaamheid en naar nieuwe doelgroepen. Om dat te markeren kozen we een nieuwe naam: ANMEC. (Meer info: Statutenwijziging 2013)

Bestuur
ANMEC is een stichting en heeft een onbezoldigd bestuur. Op dit moment bestaat het bestuur uit de volgend leden: Saskia de Jonge, Voorzitter; Marius van de Westeringh, Penningmeester; Paulien de Bruijn; Joep Blaas; Tessa van Wijnen.

ANBI
Stichting ANMEC is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en daarmee een geschikte organisatie voor de regeling Vrijwilligerswerk in de WW. Ook is ANMEC vrijgesteld van schenkings- en successierecht; je kunt je giften aan ANMEC onder voorwaarden gedeeltelijk aftrekken van je belasting. Meer informatie over de geldende belastingregels rond giften is te vinden op de website van de Belastingdienst. Voor de ANBI-status dienen diverse gegevens openbaar beschikbaar te zijn op de website:

 

Samen met Amsterdam

Samen stimuleren we het ontdekken van natuur en duurzaamheid in en vooral ook mét de stad