Index voor inclusie - werken aan leren en participeren op school

Index voor inclusie is een hulpmiddel ter ondersteuning van de inclusieve schoolontwikkeling. Het biedt scholen een ondersteunend proces van (zelf)evaluatie en ontwikkeling, dat gebaseerd is op de inzichten van personeel, bestuur, leerlingen en ouders/verzorgers. Ook de plaatselijke gemeenschap speelt daarbij een rol. Met de Index kan onderzocht worden hoe barriéres op de weg van leren en participeren teruggedrongen kunnen worden voor élke leerling. De cultuur, het beleid en de praktijk van de school worden geanalyseerd aan de hand van enkele indicatoren.


Deel 1 gaat dieper in op de betekenis van inclusie en de drie dimensies van waaruit de Index is opgebouwd en de zes domeinen die daarbij horen.

Deel 2 bespreekt de vijf fasen die het gebruik van de Index in de praktijk vraagt.

Deel 3 benoemt de indicatoren en vragen die horen bij de drie verschillende dimensies, die per dimensie onderverdeeld zijn in 2 domeinen.

Deel 4 bevat vragenlijsten die gegroepeerd zijn voor de leerkracht, klassenassistent, ander personeelslid, leerling, ouderverzorger, bestuurder, directielid of een andere persoon.

Deel 5 tenslotte bevat informatie over Inclusie en Inclusief Onderwijs en een Nederlandstalige literatuurlijst en een aantal relevante websites

duurzame ontwikkelingsdoelen:

laatste wijziging:
2021-06-01 12:12:44

extra info

type:

Boeken

periode:

het gehele jaar

vormen:

binnenschools

omgeving van gebruik:

school

reserveren:

reserveren

Meer info